Splnomocnenie na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva vlastníkov Lesných pozemkov Legnava

Zverejnené
10. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2020