Splnomocnenie na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva vlastníkov Lesných pozemkov Legnava