Pozvánka na OZ 7.4.2020

V súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Legnava, ktoré sa uskutoční dňa 7.4.2020 /utorok/ o 19:00 hod. v kancelárií obecného úradu.

Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Schválenie platu starostu na rok 2020
5. Rôzne
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

Martin Krompaský
starosta obce

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.